Regulamin konkursu gwiazdkowego z Lilliputiens

 • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Wygraj książeczkę Lilliputiens” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Solution Baby Care z siedzibą:
Pułaskiego 20F
05-510 Konstancin Jeziorna


Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/lilliputiens_polska/ Organizatorem Konkursu jest Solution BC wspólnie z Anna Brzozowską prowadzącą profil na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/slodkiciezar/. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27.11.2019 (od godziny publikacji posta konkursowego) do 1.12.2019 . (do godziny 23:59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 • 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jest pełnoletnia
 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
 4. obserwuje profile @slodkiciezar oraz @lilliputinespolska
 5. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
 6. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu
 • 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na : zaproponowaniu w kilku słowach przez uczestnika, jakie zwierzątko i o jakim imieniu powinno dołączyć z okazji świąt do pozostałych bohaterów Lilliputiens.

Organizator wybierze jednego zwycięzcę. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 4.12.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci książeczki Lilliputiens “Louis i przyjaciele” jest przesłanie do dnia 6.12.2019 w prywatniej wiadomości danych do wysyłki nagrody:  imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz nr telefonu na potrzeby dostarczenia przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą kurierską. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia postu, który zostanie opublikowane na profilu na Instagramie (nazwa profilu). Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa
 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących utwory osób trzecich
 • 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Solution Baby Care (Organizator). Dane osobowe Zwycięzcy będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby wysłania nagrody i następnie będą wykasowane.

 • 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną przez profil @slodkiciezar  oraz @lilliputiens_polska na Instagramie.

 • 6 Postanowienia końcowe

Link do regulaminu Konkursu dostępny jest portalu Instagram na profilu @slodkiciezar w bio, a sam regulamin na stronie slodkiciezar.pl§. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu będzie się znajdować w poście Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.